Gezocht: kandidaten voor de Vlaamse onderwijsraad

Oproep tot kandidaatstelling voor het vertegenwoordigen van de cursisten in de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor)

De samenstelling van de Vlor is geregeld bij besluit van de Vlaamse Regering. Iedereen die bij onderwijs betrokken is, heeft een stem in de Vlor. De onderwijsorganisaties, maar ook alle belanghebbenden in onderwijs zijn er vertegenwoordigd. Op die manier kan de Vlor het onderwijsbeleid mee vormgeven vanuit een onderwijskundige, pedagogische en maatschappelijke invalshoek.

De Vlor bestaat uit een Algemene Raad en deelraden per onderwijsniveau. De Raad Levenslang en Levensbreed Leren geeft advies over het volwassenenonderwijs, de volwasseneneducatie in brede zin en het deeltijds kunstonderwijs. In die Raad Levenslang en Levenbreed Leren van de Vlor zijn de gebruikers vertegenwoordigd door vier cursisten (4 effectieve leden/4 plaatsvervangers).

Wie kan kandideren?

Iedereen die een opleiding volgt of gevolgd heeft in het school- of kalenderjaar voorafgaand aan de datum van de oproep in het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, de basiseducatie, Syntra, de VDAB of in het Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk kan kandideren voor een mandaat.

Wat houdt dit in?

Van de leden van de Vlor wordt verwacht dat zij actief betrokken zijn bij de raad waarin zij zetelen. Zij nemen deel aan de maandelijkse vergaderingen (elke tweede dinsdagnamiddag van de maand). Indien zij niet aanwezig kunnen zijn, vaardigen zij hun plaatsvervanger af.

Zij participeren constructief aan het overleg en de advieswerking vanuit de onderwijskundige, maatschappelijke en pedagogische aspecten van het onderwijsbeleid. Vanuit dit perspectief worden voorstellen van de overheid afgetoetst op hun wenselijkheid, haalbaarheid en aanvaardbaarheid voor de onderwijswereld (instellingen en gebruikers) en de samenleving.

Formele voorwaarden

Aan het mandaat is geen vergoeding verbonden. De raadsleden ontvangen wel een reisvergoeding voor hun verplaatsingen naar de Vlor.

De mandaten gaan in op 1 januari 2018 en worden toegekend voor een periode van vier jaar. Een mandaat is hernieuwbaar.

Een mandaat in de Vlor is onverenigbaar met:

  • een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement;
  • het ambt van minister, staatssecretaris en hun kabinetsleden;
  • het ambt van personeelslid van een departement of agentschap van de Vlaamse overheid, dat in een hiërarchische verhouding staat tot de minister tot wiens bevoegdheid de Vlaamse Onderwijsraad behoort, met uitzondering van het ambt van personeelslid van het Gemeenschapsonderwijs;
  • het ambt van personeelslid van het Vlaams Parlement en de bij het Vlaams Parlement opgerichte diensten;
  • het ambt van personeelslid van de Vlaamse Onderwijsraad;
  • de hoedanigheid van algemeen voorzitter van de Vlaamse Onderwijsraad;
  • de hoedanigheid van personeelslid van de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap.

Hoe kandideren?

Vul het kandidaatstellingsformulier (dit formulier vind je onderaan deze webpagina) in en bezorg het ten laatste op vrijdag 8 december 2017 aan het secretariaat van de Vlaamse Onderwijsraad via Joël Job - Koning Albert II-laan 3, 1030 Brussel of joel.job@vlor.be. De ontvangst van uw kandidatuur wordt per e- mail bevestigd.

De leden van de Raad Levenslang Levensbreed Leren kiezen uit de ingestuurde kandidaten op de installatievergadering van de raad op 9 januari 2018. Het secretariaat van de Vlor brengt u schriftelijk op de hoogte van het resultaat.